Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Module 02

Cao-overleg in de publieke sector

Duur: 1 dag
Data: ma 8 april 2019 van 09:15 tot 16:30
Locatie: BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48, 3511 GC, Utrecht
Prijs: € 595.00

Duur: 2 dagdelen

Waarom deze module?
In de module ‘Cao-overleg in de publieke sector’ zetten we haarscherp op rij wat er allemaal verandert en waarom in het arbeidsvoorwaardenoverleg van de publieke sector. We nemen daarbij de ‘Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020’ als uitgangspunt omdat daarvan beoogd is dat die na 1 januari 2020 als cao verder gaat. Komen ook in de andere overheidssectoren dergelijke overeenkomsten tot stand, dan nemen we die uiteraard ook mee.


Toelichting
De overgang naar ‘echte cao-onderhandelingen’ is een zevenmijlsstap in de ontwikkeling van het arbeidsrecht van de publieke sector. Iedereen krijgt te maken met de verstrekkende gevolgen van deze verandering: de politiek, maatschappelijke instellingen als de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP), de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal Economische Raad (SER), overheidswerkgevers, vakbonden, ondernemingsraden en individuele ambtenaren.
De eerste jaren verandert er niet zoveel omdat werkgevers en vakbonden elkaar nog goed kunnen vinden in een gezamenlijke wens tot centralisatie van arbeidsvoorwaardenoverleg. Maar als de angst voor het onbekende eenmaal verdwenen is zijn de mogelijkheden legio. Ondernemingsraden kijken met bewondering naar ‘OR Jumbo’ die de vakbonden al buitenspel zette en met werkgever Jumbo een eigen arbeidsvoorwaardenakkoord afsloot. Waarom zou dat binnen de overheid niet kunnen? Gaan de vier grote steden het spits afbijten om tot een eigen cao te komen, waarna meer kleinere gemeenten zullen volgen? Tegelijkertijd kan het kabinet blijven proberen als wetgever te realiseren waartoe men als werkgever in het cao-overleg niet bevoegd is. Vakbonden zullen mee moeten in deze ontwikkelingen om effectief het hoofd te bieden aan actievakbonden zoals ‘PO in Aktie’. De juridische werking van een cao is heel anders en veel meer divers dan de huidige rechtspositiereglementen van de overheden. Veel individuele ambtenaren zullen de grenzen daarvan willen verkennen. Over al deze aspecten gaat juridisch gestreden worden, want de meningsverschillen onder de deskundigen zijn op al deze onderwerpen groot en vaak ook al verhit.


Programma
1. Van rechtspositiereglement naar cao ingevolge de Wnra: echt of fictief

2. Belangrijkste wijzigingen van het overlegstelsel voor bonden en overheidswerkgevers

 • partijen in het cao-overleg
 • vervallen van het overeenstemmingsvereiste
 • Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en Georganiseerd Overleg?

3. De overgang naar Wet cao

 • directe werking van een cao
 • inwerkingtreding en looptijd van een cao
 • binding aan cao’s
 • gebonden en ongebonden werkgevers en werknemers
 • incorporatiebeding
 • doorwerking van een cao
 • nawerking van een cao
 • rechtskracht van een cao
 • standaardcao
 • minimumcao
 • uitleg van cao’s

4. Het Sociaal Plan

5. Vermenging rol wetgever – overheidswerkgever?

6. Rol OR vs vakorganisaties / GO.


Leerdoelen
 • U hebt een goed begrip van de wijzen (echt of fictief) waarop de rechtspositiereglementen van de overheidssectoren met The Big Bang (1/1/’20) overgaan naar de genormaliseerde situatie.
 • U kent de belangrijke juridische veranderingen die samenhangen met de overgang van het huidige publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenoverleg naar ‘echt cao-overleg’.
 • U weet welke veranderde juridische posities overheidswerkgevers, maatschappelijke instituties, vakbonden en GO’s in het cao-overleg van de publieke sectoren innemen.
 • U legt de basis om te kunnen beoordelen voor welke dilemma’s en kansen alle bij het cao-overleg van de publieke sectoren betrokken actoren komen te staan.
 • U hebt een goed zicht op de verschillen in werkingssfeer, (rechts)geldigheid en juridische toetsingsnormen tussen de huidige rechtspositiereglementen en echte cao’s.
 • U hebt een goed beeld van de werking van diverse cao’s in het publieke domein en de binding daaraan van overheidswerkgevers en ambtenaren .
 • U inventariseert en begrijpt de met de invoering van de Wet cao samenhangende knelpunten in de HR- en arbeidsjuridische praktijk binnen overheden.
 • U bent bekend met de betekenis en gevolgen van het ontstaan van actievakbonden en de toenemende rol van ondernemingsraden bij de totstandkoming van cao’s en arbeidsvoorwaardenakkoorden en ken U de juridische grenzen daarvan.
 • U kent het verschil tussen een overheid die als wetgever respectievelijk werkgever acteert en het spanningsveld dat daarbij kan ontstaan in cao-aangelegenheden.
 • U weet hoe vanaf de normalisering een Sociaal Plan tot stand kan komen.

De modules kunnen ook bij u op locatie en op maat worden uitgevoerd. Voor vragen hierover kunt u vrijblijven contact met ons opnemen: info@knra.nl

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl