Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Module 03

De basis van het arbeidsrecht

Duur: 1 dag
Data: ma 18 maart 2019 van 09:15 tot 16:30
Locatie: BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48, 3511 GC, Utrecht
Prijs: € 595.00

Duur: 2 dagdelen

Waarom deze module?
In de module ‘Van A naar B’ hebben we gezien hoe het huidige ambtenarenrecht eruit ziet en wat er met de Wnra in hoofdlijnen verandert. In deze module gaan we nu verder in op het systeem van het arbeidsrecht. De basisbegrippen en vraagstukken uit het arbeidsrecht, en de rechten en verplichtingen uit de Ambtenarenwet 2017 worden in de module ‘De basis van het arbeidsrecht’ uitgediept en vertaald naar de HR-overheidspraktijk.


Toelichting
Omdat het arbeidsrecht wezenlijk verschilt van het ambtenarenrecht, is het noodzakelijk om kennis te hebben van de uitgangspunten van het arbeidsrecht. Daarbij komen vragen aan de orde als: wanneer is er nu precies sprake van een arbeidsovereenkomst? Wat zijn de criteria hiervoor? Kan er ook ‘van rechtswege’ een arbeidsovereenkomst ontstaan als de werkgever eigenlijk alleen een oproepovereenkomst wil aangaan? Welke elementen moet een arbeidsovereenkomst minimaal bevatten? Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Is de overheidswerkgever, na een aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten, gebonden aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Kan in alle gevallen een proeftijd worden afgesproken? Kan de overheidswerkgever een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst? Of een relatiebeding? En kan de overheidswerkgever de overeengekomen arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen in geval van, bijvoorbeeld, een functiewijziging? Hoe zit het met de loondoorbetaling bij ziekte?
In de nieuwe situatie blijft er voor ambtenaren naast de arbeidsrechtelijke regels ook nog een wet gelden met rechten en plichten die specifiek toezien op de ‘ambtenaar nieuwe stijl’: de Ambtenarenwet 2017 (AW2017). In deze module zullen we nader ingaan op deze wet.


Programma
1. Basisbeginselen van het arbeidsrecht:

 • de arbeidsovereenkomst
 • juridische criteria
 • bepaalde tijd (BT)
 • onbepaalde tijd (OBT)
 • flex-bepalingen / ketenregeling en opvolgend werkgeverschap
 • van rechtswege eindigen en de aanzegtermijn in de arbeidsovereenkomst BT
 • ‘rechtsvermoedens’: wanneer ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst?
 • het eenzijdig wijzigingsbeding
 • de normen van ‘goed ambtenaar- / werknemerschap’ en ‘goed werkgeverschap’
 • het proeftijdbeding
 • loondoorbetaling tijdens ziekte
 • overgang van overheidsonderneming
 • bijzondere bedingen als: relatiebeding, concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding

2. Regels en verplichtingen op grond van de Ambtenarenwet 2017


Leerdoelen
 • U hebt een goed begrip van de basisbeginselen van het arbeidsrecht.
 • U weet waar de valkuilen zitten in het arbeidsrecht.
 • U hebt kennis van de belangrijkste arbeidsrechtelijke begrippen en leerstukken en weet u die toe te passen binnen uw werkomgeving.
 • U bent u bekend met de AW2017 en de hierin opgenomen rechten en verplichtingen.

De modules kunnen ook bij u op locatie en op maat worden uitgevoerd. Voor vragen hierover kunt u vrijblijven contact met ons opnemen: info@knra.nl

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl