Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Module 04

Functioneren, ontslagrecht, positie ZZP-ers en payroll

Duur: 1 dag
Data: do 4 april 2019 van 09:15 tot 16:30
Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan, Daltonlaan 100, 3584 BJ, Utrecht
Prijs: € 595.00

Duur: 2 dagdelen

Waarom deze module?
Als gevolg van de invoering van de Wnra verandert het ontslagrecht van ambtenaren wezenlijk. Van een bestuursrechtelijke toetsing achteraf gaan we naar een zogenaamde preventieve toetsing, dus een toetsing vooraf, waarbij afhankelijk van de ontslaggrond aan de kantonrechter of het UWV toestemming voor het verlenen van ontslag moet worden gevraagd. Niet het bestuursrecht is meer bepalend, maar het civiele recht. In deze module komt aan de orde wat dat betekent voor de ontslagpraktijk en voor dossieropbouw.


Toelichting
In deze module concentreren we ons op het BW-ontslagrecht bij een vast dienstverband. We laten zien op welke wijzen een vast dienstverband tot een rechtsgeldig einde kan komen en welke procedurele en inhoudelijke eisen daar allemaal bij horen. Natuurlijk besteden we ook de nodige aandacht aan het fenomeen van de ontslagvergoedingen, tegenwoordig een ingewikkeld vraagstuk.
Bij gedwongen ontslag op verzoek van de werkgever gelden strenge juridische eisen. Daarom schenken we veel aandacht aan het functioneren van werknemers op alle aspecten, bijbehorende dossiervorming en de wettelijke verplichting tot herplaatsing.
We richten ons op het ‘grondenstelsel’ zoals dat per 1 juli 2015 met de Wet werk & zekerheid (Wwz) is ingevoerd. Daarmee is het BW-ontslagrecht een stuk juridischer geworden dan voor die tijd het geval was. Naar verwachting wordt per 1 januari 2020 – dus gelijktijdig met de Wnra – de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ingevoerd. De Wab maakt het BW-arbeidsrecht weer wat minder juridisch van aard en voert nog enkele andere belangrijke wijzigingen in. Ook daar staan we dus uitgebreid bij stil.
Een grote verandering die de publieke sector in dit verband te wachten staat is de overgang van een zogenaamde “toetsing achteraf” naar een ‘preventieve ontslagtoets’. We leren er u alles over.

En dan de groep zonder vast dienstverband. Er zijn meerdere redenen om aan te nemen dat in de nabije toekomst zowel de payroller als de ZZP-er een belangrijker aandeel in de populatie werkenden bij de overheid zullen gaan innemen. Alle reden dus om aandacht aan de rechtspositie van die beide groepen te schenken, niet in de laatste plaats ook voor wat betreft de wijzen waarop aan die overeenkomsten een rechtsgeldig einde kan komen.


Programma
 • Van repressieve naar preventieve ontslagtoets
 • Systeem van het ontslagrecht/grondenstelsel
 • Dossiervorming
 • Herplaatsingsverplichting
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Instemming en herroeping ontslagovereenkomsten
 • Ontslag op initiatief van de werkgever
 • Ontslag op staande voet
 • Werking van de opzegverboden
 • Transitie- en billijke vergoeding
 • Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans
 • ZZP-ers en payrollers bij de overheid


Leerdoelen
 • U krijgt een gedegen inzicht in het BW-ontslagrecht zoals dat in de marktsector geldt, waar ambtenaren met de Wnra naar overgaan.
 • U bent in staat om het ‘grondenstelsel’ van het BW-ontslagrecht effectief te vertalen naar de HR-praktijk binnen de overheid, inclusief functioneringsdossiers.
 • U kent de belangrijke angels en voetklemmen van het BW-ontslagrecht en u weet die toe te passen binnen uw werkomgeving.
 • U hebt een goede kennis van de belangrijke verschillen tussen het ontslagrecht uit het oude respectievelijk het nieuwe ambtenarenrecht.
 • U hebt een goed inzicht in de wijzigingen die per 1 januari 2020 met de Wab op de onderwerpen uit deze module zullen worden ingevoerd.
 • U legt de juridische basis om de voor ZZP-ers en payrollers geldende rechtsposities effectief te kunnen vertalen naar het HR-beleid van de overheid.

De modules kunnen ook bij u op locatie en op maat worden uitgevoerd. Voor vragen hierover kunt u vrijblijven contact met ons opnemen: info@knra.nl

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl