Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Module 05

Procederen in het nieuwe ambtenarenrecht

Duur: 1 dag
Data: Op aanvraag
Locatie: In huis
Prijs: Op aanvraag

Duur: 2 dagdelen

Waarom deze module?
In deze module staat het procesrecht binnen het nieuwe ambtenarenrecht centraal. Het ‘besluit’ begrip vervalt en het bestuursprocesrecht is niet langer van toepassing op de ambtelijke rechtsverhouding. Door de veranderingen in het ambtenarenrecht gaan we van een repressief ontslag stelsel (toets door de rechter achteraf) naar een preventief ontslagstelsel (toets door de rechter of het UWV vooraf). In het kader van ontslag is de te volgen juridische procedure afhankelijk van de grondslag van het ontslag. Is er bijvoorbeeld sprake van een ontslag vanwege ziekte dan moet de overheidswerkgever naar het UWV. Is er anderzijds bijvoorbeeld sprake van een ontslag vanwege disfunctioneren dan dient een verzoekschrift bij de kantonrechter te worden ingediend. Hoe moeten die procedures nu worden aangepakt?


Toelichting
In de module Procederen in het nieuwe ambtenarenrecht worden deze procedures besproken. Op praktische wijze zal worden uitgelegd welke stappen er in deze procedures moeten worden gezet. Kort zal aandacht worden besteed aan de plannen op grond van de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Vervolgens komt aan de orde welke vorderingen er nog via een dagvaardingsprocedure moeten worden ingeleid. Hoe ziet een dagvaardingsprocedure eruit? En hoe snel moet u hiermee eigenlijk zijn? In dat verband komen ook de verval- en verjaringstermijnen aan de orde. En tot slot wat kunt u tegen een uitspraak van de kantonrechter doen? In dat kader zullen het hoger beroep en de mogelijkheid van cassatie worden besproken.
Verder komt Artikel 7:615 Burgerlijk Wetboek (BW) dat nu nog in de weg staat aan de toepassing van Titel 10 van Boek 7 BW op de ambtelijke rechtsverhouding, te vervallen. Daardoor wordt het civiele arbeidsprocesrecht op het overgrote deel van de ambtenaren van toepassing. In het civiele arbeidsprocesrecht worden de procedures gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (BW) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).


Programma
1. Ontslaggronden / juridische procedures / overgangsrecht
2. De UWV-procedure
3. De absolute en relatieve bevoegdheid van de rechter
4. De verzoekschriftprocedure / Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)
5. De dagvaardingsprocedure
6. Verval- en verjaringstermijnen
7. Hoger beroep en cassatie


Leerdoelen
  • U krijgt een gedegen inzicht in de werking van de juridische procedures zoals die onder het BW-ontslagrecht gelden.
  • U leert wanneer welke procedure moet worden ingezet: een UWV-procedure, verzoekschriftprocedure of een dagvaardingsprocedure.
  • U leert op praktische wijze welke stappen er moeten worden gezet in een UWV-procedure.
  • U leert op welke wijze een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter moet worden gevoerd en welke nevenverzoeken daar van onderdeel kunnen uitmaken.
  • U hebt een beeld van wat de plannen zijn op grond van de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI).
  • U leert op praktische wijze hoe een dagvaarding eruit ziet en wanneer en op welke manier een dagvaardingsprocedure moet worden ingeleid.
  • U bent in staat om de belangrijkste rechtsvraagstukken die met voornoemde procedures samenhangen adequaat te vertalen naar uw overheidsomgeving.
  • U bent ervan op de hoogte welke verval- en verjaringstermijnen er in het kader van deze procedures gelden.
  • U bent ervan op de hoogte wanneer er hoger beroep en cassatie kan worden ingesteld en wat u daarmee in tweede en derde instantie kunt bereiken.

De modules kunnen ook bij u op locatie en op maat worden uitgevoerd. Voor vragen hierover kunt u vrijblijven contact met ons opnemen: info@knra.nl

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl