Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Module 08

Integriteit en disciplinaire straffen

Duur: 1 dag
Data: Op aanvraag
Locatie: In huis
Prijs: Op aanvraag

Duur: 2 dagdelen

Waarom deze module?
Met de Wnra is de rechtspositie van ambtenaren gewijzigd en zijn zij gewone werknemers geworden. Toch blijft er voor hen een speciale wet bestaan: de Ambtenarenwet 2017 (AW2017). In deze wet zijn regels opgenomen over integriteit. Zo is nu wettelijk bepaald dat overheidswerkgevers een integriteitsbeleid moeten (blijven) voeren. In dit beleid moet o.m. aandacht worden besteed aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. Dit integriteitsbeleid moet verder een vast onderdeel uitmaken van het personeelsbeleid. Overheidswerkgevers worden verplicht om ambtelijke gedragscodes op te stellen. Zo kent de AW2017 nog meer wettelijke regels rondom integriteit. Deze wettelijke bepalingen vervangen de eigen regels van de overheidsorganisaties.


Toelichting
Het bestaande ambtenarentuchtrecht, zoals is opgenomen in de diverse rechtspositionele regelingen, verandert met de komst van de Wnra. Voortaan gelden immers de arbeidsrechtelijke regels van het Burgerlijk Wetboek. Alle reden dus om in deze module ook aandacht te besteden aan de mogelijke disciplinaire maatregelen en de verschillen tussen het regime van vóór en het regime van na de Wnra.
In de module ‘Integriteit en disciplinaire straffen’ zetten we uiteen wat er bij deze onderwerpen verandert. We bespreken wat de overheidswerkgever moet doen om de wettelijke verplichtingen over integriteitsbeleid na te komen. Ook gaan we in op de mogelijkheden om disciplinaire maatregelen op te leggen onder het nieuwe regime van het arbeidsrecht.


Programma
1. Ambtelijke integriteit in de AW2017: de wettelijke verplichtingen
2. Integriteit in regelgeving en personeelsbeleid
3. Verschillen tussen het ambtenarentuchtrecht en arbeidstuchtrecht
4. Mogelijkheden van disciplinaire maatregelen onder het arbeidsrecht


Leerdoelen
  • U hebt een goed inzicht in de eisen die de AW2017 stelt aan een integriteitsbeleid.
  • U hebt een goed inzicht in de eisen die de AW2017 aan ambtenaren stelt op het gebied van integriteit en goed ambtenaarschap.
  • U kent de verschillen tussen het huidige ambtenarentuchtrecht en het arbeidstuchtrecht.
  • U kent de mogelijkheden om disciplinaire maatregelen op te leggen onder het regime van het arbeidsrecht.

De modules kunnen ook bij u op locatie en op maat worden uitgevoerd. Voor vragen hierover kunt u vrijblijven contact met ons opnemen: info@knra.nl

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl